Birzgales pamatskola 001Skolas dokumenti

Izglītības reformas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Reformu sāks īstenot 2020./2021.mācību gadā 1., 4., 7.klasēs, 2021./2022.m.g. turpināsies 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasēs un noslēgsies 2022./2023.mācību gadā visās klasēs.

 

2019./2020.mācību gadā

Birzgales pamatskolas mērķi un uzdevumi

Mērķis. Sagatavoties pamatizglītības reformai veidojot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu.

Uzdevumi.

 • Radīt skolēnos pozitīvu attieksmi un interesi par apgūstamo mācību saturu. 
 • Sniegt skolēniem konkrētu un cieņpilnu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu.
 • Pedagogu izpratnes padziļināšana par jauno standartu un tā ieviešanas procesu savstarpēji mācoties un apmeklējot piedāvātos kursus.
 • Jomu grupu darba plāna izstrāde un realizācija metodiskajās komisijās, iepazīstoties ar piedāvāto reformas dokumentāciju.
 • Informācijas aprites uzlabošana visos līmeņos.

 

Uzdevumi katrā stundā: 

 • formulēti skaidri mērķi jeb sasniedzamais rezultāts;
 • izvēlēti jēgpilni uzdevumi un atbalsta materiāli;
 • sniegta attīstoša atgriezeniskā saite un tiek veicināta domāšana par savu mācību procesu;
 • vērtību, attieksmju, vispārīgu (caurviju) prasmju un iemaņu attīstīšana, kas skolēnam palīdzēs apgūto izmantot dzīvē turpmāk, paturot prātā zināšanu mainību;
 • īstenota sociāli emocionālā dimensija;
 • lietota formatīvā vērtēšana jeb vērtēšana snieguma uzlabošanai mācību procesā.

 

Lejuplādē un iepazīsties!

Skolēnu noteikumi

 Skolas nolikums

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pašvērtējuma atskaite 2020

Ikgadējā Veselību veicinošās skolas aktivitāšu izvērtēšanas anketa

2017./2018.mācību gads

 

Pin It