Birzgales pamatskola 001Skolas dokumenti

 

Izglītības reformas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstība, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Reformu sāk īstenot 2020./2021 .mācību gadā 1., 7.klasës, 2021./2022.m.g. turpināsies 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasēs un noslēgsies 2022./2023 .mācību gadā visās klasēs.

 
Lejuplādē un iepazīsties!

Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi

 Skolas nolikums

Attīstības plāns 2020. - 2023. gadam

Pašvērtējuma atskaite 2020

Ikgadējā Veselību veicinošās skolas aktivitāšu izvērtēšanas anketa

2017./2018.mācību gads

Birzgales pamatskolas Audzināšanas darba programma 2019.-2022 gadam

KĀRTĪBA  COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIRZGALES PAMATSKOLĀ

Skolas padomes nolikums

Birzgales pamatskolas padome

 1. Mareks Bašens vecāks, padomes priekšsēdētājs
 2. Dace Saule - vecāks
 3. Sandra Lazdiņa – Vilčuka - vecāks
 4. Mareks Kokins - vecāks
 5. Agnese Putāne - vecāks
 6. Aleksa Bašena - skolēns
 7. Valters Ruda - skolēns
 8. Marita Puķe - logopēds
 9. Solvita Pikaļeva - pagasta pārvaldes vadītāja
 10. Valija Skuja - skolotāja
 11. Valentīns Pastars - skolas direktors

 Birzgales pamatskolas tālmācības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Datu aizsarzdības noteikumi

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums

Pašvērtējuma atskaite 2021

Mācību literatūras saraksts

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pin It